Kullanım Koşulları

MADDE 1. TARAFLAR

İş bu sözleşme Bimed bilgisayar Yazılım A.Ş. (BİMED) ile bimedmenu.com domaini ve subdomainleri altında yer alan sitedeki (Site) bulut tabanlı yazılımı (Yazılım) kullanmak için kullanıcı (Kullanıcı) olarak kayıt olan gerçek kişi ya da tüzel kişi arasında elektronik ortamda akdedilmiştir.

MADDE 2. SÖZLEŞME’NİN KONUSU

Kullanıcı tarafından Site üzerinden erişilen ve yine Site üzerinde kullanım amacı ve özellikleri belirtilen Yazılım’ın kullanılması, Yazılım’a Kullanıcı tarafından yüklenecek her türlü bilgi ve belgelere (İçerik) ilişkin şartlar ve bu şartlara ilişkin tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi.

MADDE 3. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1. Kullanıcı iş bu sözleşme kapsamında alacağı hizmetlerden yararlanırken gerek bu sözleşme gerekse Site üzerinde yazan kurallara ve yürürlükteki mevzuatlara uygun hareket edeceğini kabul ve taahhüt eder.
3.2. Kullanıcı Yazılım’ı kullanmak üzere Siteye kayıt olurken girdiği bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu kabul eder. Bu bilgilerin eksik ya da hatalı olmasından dolayı oluşacak zararlardan; BİMED’e, diğer kullanıcılara, üçüncü kişilere ve yetkili mercilere karşı sorumludur. Kullanıcı bilgilerinin yanlışlığından ya da eksikliğinden dolayı, BİMED’in Yazılıma erişimi engelleyebileceğini kabul eder.
3.3. BİMED, Site üzerinde yayınlanan paket kapsamında Yazılımın ödemesinin yapılması ve iş bu sözleşmenin kabulü ile Kullanıcıya Yazılım kullanımını açacaktır.
3.4. Ücretsiz Deneme süresinde kullanılan paketin özelliklerinin, ödeme yapılıp alım yapıldığında da kullanılabilmesi için aynı özellikteki paketin alımının yapılması gerekmektedir. Aksi durumda deneme süresinde girilen İçeriğin aktarımı söz konusu olmaz. Bunu önlemek için, deneme süresi bitmeden İçeriklerini başka bir ortama almak ve korumak Kullanıcının sorumluluğundadır.
3.5. Kullanıcı, Yazılımı kullanmak üzere Siteye; kendisine tanımlanan e-mail ve şifre ile giriş yapacaktır. Bu bilgilerin (e-mail, şifre) güvenliğinden Kullanıcı sorumludur. Bu bilgileri kullanma hakkı sadece Kullanıcıya aittir. Başka bir kişi ya da kuruluşa veremez. Bu sorumluluğun yerine getirilmemesinden doğacak bütün zararlardan BİMED’in; Kullanıcıya, üçüncü kişilere ya da yetkili mercilere karşı doğrudan ya da dolaylı bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
3.6. Siteye giriş bilgilerinin güvenliğinden şüphelendiğinde BİMED’e ait e-mail adreslerinden birine bilgi geçmek Kullanıcının; Kullanıcıdan gelecek güvenlik şüphe e-mailinden sonra Siteye giriş bilgilerini değiştirmek ve Kullanıcıya yeni bilgileri iletmek de BİMED’in sorumluluğundadır.
3.7. Kullanıcı, Yazılım kullanımında paketinin özelliğine göre kişi ya da kişileri (Alt Kullanıcı) yetkilendirebilir. Alt Kullanıcıların hangi yetkiler ile ne zaman Yazılımı kullanacağı, Kullanıcının kontrolünde ve yetkisindedir. Alt Kullanıcıların da Site’de ve iş bu sözleşmede yazan şartlara ve kurallara uyacağını peşinen kabul eder. Aksi durumunda oluşabilecek her türlü zararda sorumluluğun Kullanıcı’da olduğunu ve BİMED’e, üçüncü kişilere, diğer kullanıcılara ve yetkili mercilere karşı doğacak zararın da tek sorumlusu olduğunu, zararı nakden ve defaten ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder.
3.8. Kullanıcı iş bu sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen ya da tamamen üçüncü kişi ya da kuruluşlara devir edemez.
3.9. BİMED, Kullanıcının oluşturduğu İçeriği Türkiye ya da başka bir ülkede bulunan veri merkezlerinde kendisi ya da üçüncü kişiler tarafından saklanacağını taahhüt eder.
3.10. Kullanıcı İçerik’in yasaya uygun şekilde Yazılım’a girilmesinden, kanunlar ve bu kanunlara dayandırılarak çıkan ya da çıkacak olan bütün yönetmelik ve mevzuata uygun oluşturulmasından sorumludur. Bu sorumluluğun yerine getirilmemesinden dolayı BİMED’in uğrayacağı tüm zararı nakden ve defaten ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder.
3.11. BİMED yürürlükteki kanun, mevzuat, yönetmelik kapsamı ile bağdaşmayan İçerik’i silebilir. Kullanıcının Siteye ve Yazılıma erişimini engelleyebilir. Kullanıcı, bu durumda oluşabilecek zararlardan BİMED’,n sorumlu olmadığını kabul eder.
3.12. Yazılımda ya da Sitede Kullanıcı tarafından yayınlanan mesajlar, yazılar, görseller, yorumlar vs. Kullanıcının kendi kişisel fikirleridir. Bunların sonuçlarından doğacak sorumluluk da Kullanıcıya aittir.
3.13. BİMED, Yazılımın kullanımından kaynaklanacak doğrudan ya da dolaylı cezai zararlardan sorumlu değildir.
3.14. Yazılımı, sunucudan kaynaklanacak BİMED tarafından kontrol edilemeyen bir durumdan dolayı (Internet alt yapısındaki durmalar, bölgesel uzun süreli elektrik kesintileri vs.) kullanamama ya da yazılıma ulaşamama durumunda BİMED sorumlu tutulamaz.
3.15. BİMED Yazılıma girilen İçeriklerin kaybını engellemek için gereken özeni gösterip, Yazılımın üzerinde çalışacağı bilgisayar sistemleri üzerinde gerekli işlemleri yerine getireceğini kabul eder. İçerik kaybının olmayacağına dair taahhütte bulunmaz.
3.16. Kullanıcı Yazılıma girdiği İçeriklerin kopyasını bulundurmakla yükümlüdür.
3.17. BİMED, sunucuların güvenliği konusunda gerekli hassasiyeti gösterecektir. Kullanıcı da, BİMED tarafından kurulan güvenlik sistemine riayet etmek ve gizliliği korumakla yükümlüdür. Yazılımın çalıştığı bilgisayar sistemlerine; BİMED’e, diğer kullanıcıların ve üçüncü kişilerin yazılımlarına, cihazlarına zarar verecek dosyalar, hukuka aykırı içerikler yüklemeyeceğini kabul eder. BİMED’in aldığı veya alınmasını önerdiği önlemlere rağmen Kullanıcı gereken dikkat ve özeni göstermez ve İçeriklerinin kısmen ya da tamamen zarar görmesine neden olursa bundan münhasıran Kullanıcı sorumludur. Kullanıcının yeterli derecede özen göstermemesi veya ihmali halinde sorumluluğu, kendi Yazılımı ile beraber BİMED ve üçüncü kişilerin de göreceği zararların tazminini kapsar.
3.18. BİMED Yazılım’ın işlevlerini en iyi şekilde yerine getirmesi için gereken azami özeni göstermektedir. BİMED bu Yazılım’ın kusursuz ve hatasız olduğunu ayrıca, Kullanıcının özel ihtiyaçlarını tamamen karşılayacağı şeklinde bir iddia ya da taahhütte bulunmaz. BİMED Yazılım’ın doğru veya yanlış kullanımından veya hukuka ve kanunlara aykırı işlerde kullanılmasından dolayı ortaya çıkabilecek maddi, manevi, hukuki ve mali sonuçlardan, kazanç ve kayıplardan hiçbir şekilde sorumlu tutulmaz. BİMED’in iş bu sözleşme kapsamındaki sorumluluğu, zararın doğduğu süreye kadar ödenmiş (1 yılı kapsar) tutar ile sınırlı olacaktır.
3.19. Kullanıcı iş bu sözleşmeyi akdetmek için gerekli yasal ehliyete ya da bir işletme adına Yazılıma ve Siteye erişiyorsa buna ait gerekli yetkiye sahip olduğunu kabul eder. Kullanıcı statüsünün hak ve yükümlülükleri söz konusu işletmeye ait olacaktır.
3.20. Kullanıcı üçüncü kişilere hizmet sunmak için sözleşme süresince Yazılımı kullanabilecektir. Kullanıcı bu kapsamdaki kişilerin de kendisi için geçerli olan iş bu sözleşme maddeleri, Site ve Yazılım üzerindeki kurallara uygun davranmasını sağlayacaktır.
3.21. Kullanıcı, Yazılım’ı kullanmasının kısıtlamalara tabi olabileceğini (işlem ve saklama hacimleri de dahil) kabul eder. İlgili kısıtlamalar, Yazılım üzerinde yayınlanmaktadır.

MADDE 4. ÖDEME VE KOŞULLARI

4.1. Kullanıcı, Sitede ya da Yazılımın ilgili bölümlerinde yayınlanacak ödeme şartları çerçevesinde ücreti, belirlenen ödeme aracı ile eksiksiz ödemelidir. Ücretler Yazılımın kullanım oranına göre değil, paket içerisinde alınan hizmetlere göre alınmaktadır.
4.2. Kullanıcının faturası, Kullanıcı kaydı sırasında girilen bilgiler çerçevesinde Kullanıcıya gönderilecektir.
4.3. Sözleşmeye ait vergi ve harçların ödemesi Kullanıcıya aittir.
4.4. BİMED ödemeye ilişkin güncellemeleri gerçekleştirmek için Kullanıcının kredi kartı ve ödeme bilgilerini saklayabilir.
4.5. Kullanıcı, Yazılım paketinin içeriğini azaltmak/düşürmek istiyorsa ödemenin geçerli olduğu süre sonunda, paketini güncel fiyatlar ile değiştirebilir. Süre bitmeden paket içeriği azaltma/düşürme yapılamayacaktır.
4.6. Kullanıcı Yazılım paketleri içeriğini arttırmak/yükseltmek isterse, süresi bitmeden çıkacak fark ücretini ödeyerek gerçekleştirebilir. Fark ücreti, Yazılım paketinin kullanım süresi baz alınarak hesaplanacaktır.
4.7. Kullanıcı sözleşme bitiş tarihinden önceki 15 güne kadar modül upgrade yapabilir. Son 15 gün ise modül upgrade yapılamaz.
4.8. Kullanıcı ödeme yükümlülüklerini iptal edemez. Sözleşme süresi içerisinde fesih edilmiş ya da herhangi bir sebeple iptal edilmiş olsa bile ödenen ücret iade edilmez. Hiçbir fesih, fesih tarihinden önceki döneme ait BİMED’e ödenmesi gereken ücreti ödeme yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

MADDE 5. GİZLİLİK İLKESİ

Kullanıcı ve BİMED kendi aralarında yazılı, sözlü, manyetik ortamda veya başka bir şekilde aktarılan tüm fikir, bilgi, içerik, ticari işlemler, ticari ilişkiler ve belgeler hakkında gizlilik esaslarına uygun hareket edecek, bu bilgileri sözleşmenin amacı dışında hiçbir şekilde kullanmayacak, dağıtmayacak, hiçbir şekilde üçüncü kişilere aktarılmayacak, henüz kamuya duyurulmamış ürün ve hizmetlere ilişkin her türlü belge ve bilginin gizli tutulmasını sağlayacak ve bu bilgilerin yetkisiz kişilerce kullanılmasını önlemek için azami güvenlik önlemlerini alacaktır. Hali hazırda kamunun bilgisine sunulmuş olan veya yürürlükteki tüm mevzuat gereği ve/veya herhangi bir devlet otoritesinin isteği üzerine açıklanması istenmiş veya istenebilecek olan veya gizlilik yükümlülüğü kapsamında önce veya kapsam içerisinde olmayan bir başka üçüncü şahıs tarafından bağımsız olarak elde edilmiş bilgiler, gizli bilgi kapsamında olup bu maddeye istisna teşkil eder. Ancak BİMED yasal olarak bunu yapması gerektiğinde, bir soruşturma yürüten resmi makamların talebi üzerine kullanıcı bilgilerini ifşa etme hakkını sahip olacaktır. Bu sözleşme ile beraber Site üzerinde yayınlanan Gizlilik Politikası esasları da geçerlidir. Kullanıcı bunları da kabul etmiş sayılır.

MADDE 6. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Taraflar, sözleşmenin kurulması ve ifası kapsamında işlenen kişisel verilerin hukuka uygun olarak elde edildiğini ve işlendiğini kabul ve taahhüt ederler. Kullanıcı, kendisine aktarılan kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde veya yetkili kurumlardan ya da ilgili kişilerden gelen talepler hakkında bu durumun öğrenilmesinden itibaren 24 saat içerisinde BİMED’i bilgilendirecektir. Kullanıcı, bu başlık altında düzenlenen hükümlere aykırı hareket etmesi halinde bu sebeple BİMED’in uğradığı tüm zarar ve ziyanları (ör. ödenmek zorunda kalınan tazminat, idari para cezası) nakden ve defaten BİMED’e ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, kişisel verileri işlenen çalışanlarına ve 3. kişilere yönelik 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve sair mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirdiğini, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek adına gerekli tüm teknik ve idari tedbirleri aldığını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

MADDE 7. İLETİŞİM İZNİ

Kullanıcı, işbu sözleşmeyi imzalamakla BİMED’in ürün ve hizmetleri ile ilgili kampanyalar, tanıtımlar, duyurular hakkında link ve yönlendirmeleri, tanıtımları, haberleri veya reklamları da içerebilecek şekilde kendisini bilgilendirmesi için BİMED’in tüm bilgilerini (telefon numaraları, faks, posta ve e-posta adreslerimi) kullanmasına, yasal düzenleme kapsamında ticari iletişim ve ticari elektronik ileti gönderebilmesine izin/onay vermeyi kabul eder.

MADDE 8. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE FESHİ

8.1. İş bu sözleşme; elektronik ortamda kabul edilip ve Yazılım ücretinin ödenmesi ile başlar, taraflardan biri fesih etmediği sürece devam eder. Taraflar mail adreslerine, Yazılımın kullanım süresi dolmadan bir (1) hafta önceden yazı (imzalı/kaşeli) gönderip gerekçe göstermeksizin fesih edebilir.
8.2. Taraflardan biri iş bu sözleşmeye aykırı davranırsa, diğer tarafça yazılı (e-mail ile) uyarılıp 7 gün içerisinde bu aksaklığın giderilmesi istenecektir. Giderilmemesi durumunda bildirimi yapan taraf sözleşmeyi feshedebilir. Aykırılığın Kullanıcı tarafından yapılması ve yazılı ihtara rağmen aykırılığın ortadan kaldırılmaması durumunda BİMED iş bu sözleşmeyi askıya alıp Kullanıcının Yazılıma erişimini ve kullanımını engelleyebilir. Buna bağlı olarak KULLANICI haksız fesihten söz edemez.
8.3. BİMED, sözleşme süresi bittikten sonraki 3 (üç) ay Kullanıcı İçeriklerini, bilgisayar sistemleri üzerinde saklayacaktır. Bu sürede Kullanıcı İçerik’i BİMED’ten alabilir. Bu 3 ayın sonunda İçerikler geri dönüşsüz olarak silinecektir. Kullanıcı bu durumda hiçbir hak talep edemeyecektir.

MADDE 9. DİĞER HÜKÜMLER

9.1. BİMED, herhangi bir sınırlama ya da Kullanıcı’nın önceden iznine gerek olmaksızın Kullanıcı’nın BİMED kullanıcısı ve müşterisi olduğunu açıklamaya yetkili oalcaktır. Kullanıcı; firma isminin ve logosunun tanıtım ve reklam çalışmalarında kullanılabileceğini kabul eder.
9.2. Kullanıcı, BİMED’in yazılı izni/onayı olmadan BİMED ve Şirketler Topluluğuna ait markaları, görselleri, logoları, ticari ünvanları vs. kullanamaz. Ayrıca Siteden ya da Siteye kesinlikle link veremez.
9.3. Yazılımın bütün hakları (yazılım kodları, satış hakkı, kiralama hakkı vb.) BİMED’e aittir. BİMED Siteyi ve Yazılımı kullanması için Kullanıcıya özel, münhasır olmayan, telifsiz ve devredemez lisans vermektedir.
9.4. Kullanıcı BİMED’e iş bu sözleşmedeki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için, İçerik’in saklanması, kopyalanması ve kullanılması haklarını vermektedir.
9.5. Yazılımın ve dokümantasyonun telif hakları, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve Türk Ceza Kanunu hükümleri ile koruma altına alınmıştır. Kullanıcı Yazılımı ya da Siteyi; kopyalayamaz, çoğaltamaz, yayamaz, nakledemez ve ters mühendisliğe tabi tutamaz. Ya da bütün bunların yapılmasına aracı olamaz. Aksi halde BİMED’in her türlü yasal hakları saklıdır.
9.6. BİMED hizmet verilecek Site’de ve Yazılımda, Kullanıcı’nın Site ve Yazılım içerisindeki hareketlerini, kullanım istatistiklerini ve kullanım alışkanlıklarını kişisel veriler kullanılmadan sadece geliştirme amacı ile; üçüncü kişiler ve kurumlar ile paylaşmaksızın inceleyip takip edebilecektir.
9.7. Kullanıcı kaydı yapılırken girilen e-mail adresi ile taraflar iletişim sağlayacaktır. Her türlü yazışma, Site ve Yazılıma ait bilgilendirmeler bu e-mail adresine yapılacaktır. E-Mail adresinin güncel olmaması Kullanıcının sorumluluğundadır. Bu sorumluluğun yerine getirilmemesinden doğacak her türlü zarardan BİMED’e, Kullanıcılara, üçüncü kişilere, yetkili mercilere karşı Kullanıcı sorumludur.
9.8. Sözleşmeden doğacak ihtilafların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.